Heilige Geest vul mijn hart!

Preek op Pinksteren in de kerk Sint-Amandus op 27 mei 2023

Eerste lezing: Hand., 2, 1-11

Uit de Handelingen der Apostelen

Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren allen bijeen op dezelfde plaats.

Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel.

Toen dat geluid ontstond liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:

„Maar zijn al die daar spreken dan geen Galileeërs? „Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort spreken in zijn eigen moedertaal?

„Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en Asia, van Frygië en Pamfylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden.”

Ingetogen

T+M: pater Andreas Krahnen

Ingetogen zing ik uw lofprijs, o Heer

tegen het lawaai.

Ingetogen zing ik uw lofprijs, o Heer

tegen het lawaai van onze tijd.

Gij bent mijn schuilplaats.

Gij bent mijn burcht.

Gij bent mijn rust, o Heer.

Uw lof vul mijn hart, o Heer.

Geef mij uw rust en vreugde.

Kom, Heil ’ge Geest

vervul mijn hart.

Je vindt het liedje aan het einde van de preek maar je kunt het ook hier direct horen:

U behoren wij toe, God.

Preek op 7e paaszondag 20 mei in de kerk Sint-Lieven Ledeberg

1ste lezing: Hand., 1, 12-14


Zij bleven eensgezind volharden in het gebed.
Uit de Handelingen der Apostelen
Nadat Jezus ten hemel was opgenomen
keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug.
Deze berg ligt dichtbij Jeruzalem op sabbatsafstand.
Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal
waar ze verblijf hielden
Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas,
Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs,
Jakobus, zoon van Alfeüs,
Simon de IJveraar en Judas, de broer van Jakobus.
Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed
samen met de vrouwen,
met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.

Witte Donderdag 2023

Vandaag vieren wij Witte Donderdag. Jezus gebruikt met zijn apostelen het laatste avondmaal. Het is een emotionele afscheid van zijn vrienden. Maar Jezus weet dat zij als christenen alleen maar een toekomst hebben als zij met hem en God verbonden blijven. Hij zegt hun dat hij in hun midden is als zij dit in toekomst doen.

Jezus weet dat dit de enige weg is omdat hij zo altijd met zijn vader, God zelf verbonden was en is. Wat er ook in het leven van Jezus gebeurt God is bij hem. Zelf in de grootste verlatenheid aan het kruis schreeuwt Jezus tot de Vader.

Nergens komt dit zo sterk tot uitdrukking als in de tuin van Gethsemane. Het is een heel intiem moment van gebed. Deze intiem moment van gebed zing ik vandaag in het lied: In jouw handen. De prachtige housnede van Walter Habdank brengt dat tot uitdrukking.

In jouw handen

Gethsemane 2023

In jouw sterke hand

wil ik geborgen zijn.

In jouw sterke hand

voor tijd en eeuwigheid,

voor tijd en eeuwigheid.

1. Heer, vermoeid ben ik,

opgejaagd, volgeboekt.

Ik zoek een stille plaats

waar ik rusten kan

waar niets mij beklemt.

2. Heer, soms ben ik band

voor het leven en de dood.

Ik zoek een toeverlaat

die mij een houvast geeft,

die mijn angst verdrijft.

Houtsnede van Walter Habdank, In manibus tuis (Ps. 31

Lied: Martin Welling, Nederlandse versie p. Andreas Krahnen